حل مسئله

این بخش از سؤالات GMAT شامل 10 سؤال چهارگزینه‌ای از مباحث مختلف بخش کمّی بوده که میزان دقّت، هوش، خلاقیت، سرعت، تمرکز و آمادگی داوطلب را برای حل یک مسئله، مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌دهد. مفاهیم جبر (توان، رادیکال، ...)، معادله و نامعادله، نسبت و درصد، هندسه، کار، میانگین، مسافت، مجموعه، ساعت، بخش‌پذیری، آنالیز ترکیبی، هوش، تجسمی و مسائل خاص (مسائل خاص به سؤالاتی گفته می شود که به‌صورت ترکیبی از موضوعات مختلف، مطرح و پیچیده شده است) در این بخش مورد سؤال قرار می‌گیرند.

مثال زیر مربوط به یکی از «مسائل خاص» است که در آزمون کارشناسی ارشد MBA سال 97 مطرح شده بود:
پدری یک میلیون تومان را كه به صورت 1.000 اسكناس هزار تومانی است، می‌خواهد به عنوان عیدی، بین سه فرزند خود تقسیم كند. فرزند كوچك كمترین مقدار، فرزند میانی بیشتر از فرزند كوچك و فرزند بزرگ بیشتر از فرزند میانی و سه برابر فرزند كوچك، عیدی خواهند گرفت. به چند طریق مختلف، این پدر می‌تواند همه پولی را كه در نظر گرفته است، بین سه فرزند خود تقسیم كند؟
1) 56 2) 57 3) 58 4) 59

توجه: سؤالات «تجسمی» و «مسائل خاص» در چند سال اخیر (از سال 93 به بعد)، به بخش‌های حل مسئله و کفایت داده‌ها اضافه شده‌اند که رویکرد طراحان سؤال در این سؤالات بیشتر، سنجش خلاقیت و سرعت انتقال داوطلب در استفاده از روش «سعی و خطا» بوده است. بعضی از این سؤالات به ‌گونه‌ای سخت و زمان‌بر هستند و داوطلبان به تجربه متوجه می‌شوند که به آن‌ها پاسخ ندهند. چرا که ضریب خطای پاسخ دادن به این سؤالات زیاد است. اگر به گزینه‌های سؤال بالا دقت کنید دلیل این امر را متوجه خواهید شد.

سرفصل‌های سوالات حل مسئله عبارتند از:

 • آنالیز ترکیبی
 • بخش‌پذیری
 • تجسمی
 • جدول توافقی
 • ساعت
 • کار
 • مسافت
 • مسائل خاص
 • معادله
 • میانگین
 • نسبت و درصد
 • هندسه
 • هوش

بودجه‌بندی سوالات بخش حل مسئله از سال 1392 تا 1398 به صورت زیر است:

سال 1399
سوال 1: هوش
سوال 2: معادله، نسبت و درصد
سوال 3: نسبت و درصد
سوال 4: نسبت و درصد
سوال 5: هندسه
سوال 6: کار
سوال 7: مسائل خاص
سوال 8: معادله، میانگین
سوال 9: کار
سوال 10: مسائل خاص
سال 1398
سوال 1: مسائل خاص
سوال 2: معادله
سوال 3: مسائل خاص
سوال 4: نسبت و درصد، میانگین
سوال 5: هوش، نسبت و درصد
سوال 6: نسبت و درصد
سوال 7: هوش
سوال 8: نسبت و درصد
سوال 9: تجسمی
سوال 10: تجسمی
سال 1397
سوال 1: هوش
سوال 2: جدول توافقی
سوال 3: هندسه
سوال 4: هندسه
سوال 5: بخش‌پذیری
سوال 6: نسبت و درصد
سوال 7: کار
سوال 8: ساعت
سوال 9: نسبت و درصد
سوال 10: مسائل خاص
سال 1396
سوال 1: هوش
سوال 2: هوش
سوال 3: هندسه
سوال 4: نسبت و درصد
سوال 5: تجسمی
سوال 6: تجسمی
سوال 7: هندسه، نسبت و درصد
سوال 8: نسبت و درصد
سوال 9: مسائل خاص
سوال 10: مسائل خاص
سال 1395
سوال 1: هوش
سوال 2: هوش
سوال 3: هوش
سوال 4: نسبت و درصد
سوال 5: هندسه، نسبت و درصد
سوال 6: کار
سوال 7: آنالیز ترکیبی
سوال 8: تجسمی
سوال 9: هوش
سوال 10: مسائل خاص
سال 1394
سوال 1: هوش
سوال 2: هوش
سوال 3: هوش
سوال 4: نسبت و درصد
سوال 5: مسائل خاص
سوال 6: هوش
سوال 7: مسائل خاص
سوال 8: هندسه
سوال 9: هوش، نسبت و درصد
سوال 10: نسبت و درصد، بخش‌پذیری‎‌
سال 1393
سوال 1: معادله
سوال 2: معادله
سوال 3: معادله
سوال 4: هندسه
سوال 5: مسافت
سوال 6: آنالیز ترکیبی
سوال 7: معادله، بخش‌پذیری
سوال 8: معادله
سوال 9: معادله، نسبت و درصد
سوال 10: معادله، نسبت و درصد
سال 1392
سوال 1: هوش
سوال 2: هوش
سوال 3: هوش
سوال 4: هندسه
سوال 5: مسافت
سوال 6: مسافت
سوال 7: هوش
سوال 8: نسبت و درصد
سوال 9: مسافت
سوال 10: میانگین

نمودار بودجه بندی سوالات