درک مطلب

درک مطلب بخشی است كه در اكثر آزمون‌های استاندارد وجود دارد و مهارت‌های مهم برای دانشجويان و حرفه‌ای‌ها را می‌سنجد. دانشجويان MBA بايد متون فشرده را در طول مطالعات خود بخوانند و كسانی كه در تجارت حرفه‌ای هستند هم بايد اغلب همين كار را در روند عادی كار خود انجام دهند. آزمون درک مطلب، مهارت‌های خواندن منتقدانه و توانايی شما را در موارد زير ارزيابی می‌كند:

 1. خلاصه كردن ايده اصلی متن
 2. تمايز قائل شدن بين ايده‌های علنی ذكرشده در متن و ايده‌هايی كه نويسنده به طور ضمنی به آن‌ها اشاره كرده است
 3. استنتاج كردن بر اساس اطلاعات متن
 4. تحليل ساختار منطقی متن
 5. دريافتن لحن و نگرش نويسنده درباره موضوع متن

در اين آزمون، شما بايد متنی (درباره موضوعاتی از قبیل : علوم اجتماعی، علوم انسانی يا علوم مرتبط با تجارت مانند: اقتصاد و بازاريابی) را بخوانيد و سپس به سؤالاتی درباره آن پاسخ دهيد (5 سوال). از شما انتظار نمی‌رود كه با موضوعی آشنايی قبلی داشته باشيد. تمام اطلاعات در متن گنجانده شده است. در واقع اگر درباره موضوعی دانش قبلی داريد نبايد اجازه دهيد كه آن دانش در نحوه پاسخگويی شما تأثير بگذارد . طبيعتاً برخی از متون نسبت به بقيه آسان‌تر هستند؛ گرچه هركدام چالش برانگيزند. لحن و محتوای متن مانند یک مجله تحقيقی است.

حجم متون

 • متون كوتاه: بين 200 تا 400 كلمه (تا 30 سطر) مانند متون درک مطلب كنكور سراسری 86 تا 88
 • متون بلند: بين 450 تا 750 كلمه (تا 50 سطر) مانند متون درک مطلب كنكور سراسری 89 به 98

روش سه مرحله‌ای برای درك مطلب

مرحله اول: متن را منتقدانه بخوانید، نقشه متن را طراحی و به موضوع، چارچوب و هدف توجه كنید.
نقشه متن یافتن جزییات متن را تسهیل می‌كند و به شما این امكان را می‌دهد كه به سؤالاتی كه درباره ساختار متن هستند پاسخ دهید. هر پاراگراف را به زبان خود تفسیر كنید و درگیر جزییات نشوید. به عبارات و كلمات ساختاری توجه كنید زیرا نشان‌دهنده خط‌مشی نویسنده هستند.
- كلمات كلیدی متضاد مانند «اما، هرچند، با اینحال، ... » نشان‌دهنده تغییر جهت در متن بوده و اغلب نشان دهنده منظور اصلی نویسنده هستند.
-كلمات كلیدی شاهد(گواه ، فرض) مانند «زیرا، از آنجا كه ، به دلیل اینکه ، ....» نشان‌دهنده رابطه علّی و معلولی بین دو پدیده در متن هستند.
- كلمات كلیدی (فرض اضافی) مانند «علاوه بر این، همچنین، به‌علاوه، همین‌طور» نشان‌دهنده این هستند كه نویسنده همان خط‌مشی را ادامه می‌دهد.
-كلمات كلیدی نتیجه‌گیری مانند «بنابراین، پس، از این رو» شما را به نكته اصلی نویسنده در هر پاراگراف و یا تمام متن رهنمون می‌سازند.
به‌كارگیری اصول اساسی درك مطلب در این مرحله به شما كمك خواهند كرد.

مرحله دوم: سؤال را بخوانید و نوعِ آن را مشخص كنید.
مرحله بعد تعیین نوع سؤال است، از خود بپرسید: «درباره چه چیزی سؤال شده است؟» به چند نمونه به‌عنوان راهنما توجه كنید:

محتویاتِ صورت سوال داده شده نوع سوال
1- اگر كلمات «هدف نویسنده»، «منظور اصلی» یا «عنوان مناسب » برای متن را در صورت سئوال دیدید. كلی
2- اگر كلمات «قابل استنباط است» یا «از متن نتیجه گرفت » را در صورت سئوال دیدید. استنتاجی
3- اگر از شما پرسیده شود كه چرا نویسنده از یك پاراگراف یا جزئیات معین در متن استفاده كرده است. منطقی
4- اگر مستقیماً از شما سؤال شده بود مانند «بر اساس متن ....». جزییات خاص
5- اگر در سوال جمله ای داده شده و از شما بخواهد آنرا در یکی از 4 مکان مشخص شده در متن قرار دهید. پیوستگی
6- اگر سوال درباره ارتباط دوجمله ای که در متن زیر آن خط کشیده مطرح شده باشد. عملکرد عبارات
7- اگر سوال درباره پیش بینی موضوع پارگراف بعد یا قبل از متن مطرح شده باشد. ادامه/قبل متن

مرحله سوم: به هر سؤال بر اساس نوعِ آن پاسخ دهید.
برای پاسخگویی به هر نوع سؤال باید با راهبرد متفاوتی عمل كرد.

توجه کنید: این بخش صرفا قسمت کوچکی از فصل «درک مطلب» از کتاب GMAT ،استاد طورانی و استاد صداقت است که به زودی چاپ شده و در همین سایت اطلاع رسانی می شود.

سرفصل‌های سوالات درک مطلب عبارتند از:

 • ادامه متن
 • پیوستگی
 • تضعیف
 • جزئیات ویژه
 • عملکرد (نقش عبارات)
 • کلی
 • منطقی
 • نتیجه‌گیری (استنباط)

بودجه‌بندی سوالات بخش درک مطلب از سال 1392 تا 1398 به صورت زیر است:

سال 1399
سوال 1: کلی
سوال 2: کلی
سوال 3: عملکرد (نقش عبارات)
سوال 4: منطقی
سوال 5: پیوستگی
سال 1398
سوال 1: منطقی
سوال 2: کلی
سوال 3: منطقی
سوال 4: نتیجه‌گیری (استنباط)
سوال 5: پیوستگی
سال 1397
سوال 1: منطقی
سوال 2: جزئیات ویژه
سوال 3: نتیجه‌گیری (استنباط)
سوال 4: منطقی
سوال 5: پیوستگی
سال 1396
سوال 1: نتیجه‌گیری (استنباط)
سوال 2: منطقی
سوال 3: عملکرد (نقش عبارات)
سوال 4: تضعیف
سوال 5: کلی
سال 1395
سوال 1: ادامه متن
سوال 2: کلی
سوال 3: منطقی
سوال 4: پیوستگی
سوال 5: جزئیات ویژه
سال 1394
سوال 1: کلی
سوال 2: منطقی
سوال 3: کلی
سوال 4: جزئیات ویژه
سوال 5: کلی
سال 1393
سوال 1: کلی
سوال 2: منطقی
سوال 3: پیوستگی
سوال 4: نتیجه‌‌گیری (استنباط)
سوال 5: منطقی
سال 1392
سوال 1: کلی
سوال 2: نتیجه‌گیری (استنباط)
سوال 3: نتیجه‌گیری (استنباط)
سوال 4: منطقی
سوال 5: پیوستگی

نمودار بودجه بندی سوالات