تصحیح جملات

بخش تصحیح جملات در آزمون GMAT شامل 5 سوال است که هر سوال همراه با گزینه‌های آن در قالب یک یا چند جمله بیان می‌شود. هدف از این سوالات، سنجش میزان تسلط بر قواعد نگارشی، کاربردی و دستورزبان است که انتظار می‌رود مدیران این قواعد را در گفتار و نوشتار خود رعایت نمایند. در هر سوال، زیر 3 کلمه یا عبارت خط کشیده شده و شماره گزینه درج شده است. چنانچه کلمه یا عبارت موردنظر دارای اشکالی از جهت قواعد مذکور باشد، به عنوان پاسخ انتخاب می‌گردد و در صورتی که هر سه بدون اشکال باشند، گزینه 4 با عنوان «بدون خطا» انتخاب می‌شود.

سرفصل‌های سوالات تصحیح جملات عبارتند از:

 • استفاده نابجای کلمات
 • پیشوندها و پسوندها
 • تطابق ضمایر و زمان افعال در جمله
 • تکرار و حذف فعل
 • جمع بستن کلمات
 • جملات مرکب
 • حروف اضافه
 • حشو
 • درازنویسی
 • ساختار خاص عبارات
 • صفت مؤنث
 • عبارت وصفی
 • قید
 • کلمات متشابه
 • کلمات نامتناسب با معنای جمله
 • کلمات و ترکیب‌های غلط
 • گرته برداری
 • مرجع ضمیر
 • نکات املایی
 • واژه‌های همگون

بودجه‌بندی سوالات بخش تصحیح جملات از سال 1392 تا 1398 به صورت زیر است:

سال 1399
سوال 1: کلمات متشابه
سوال 2: ---
سوال 3: جمع بستن کلمات
سوال 4: حشو
سوال 5: جملات مرکب
سال 1398
سوال 1: پیشوندها و پسوندهای اسم‌ساز و صفت‌ساز
سوال 2: کلمات نامتناسب با معنای جمله
سوال 3: تطابق زمان افعال در جمله
سوال 4: «را»ی مفعولی در جملات مرکب
سوال 5: کلمات متشابه
سال 1397
سوال 1: حرف اضافه، قید، حذف فعل
سوال 2: حذف فعل، جمع بستن کلمات
سوال 3: کلمات نامتناسب با معنای جمله
سوال 4: تطابق ضمایر و زمان افعال در جمله
سوال 5: کلمات متشابه
سال 1396
سوال 1: ---
سوال 2: پیشوندها و پسوندهای اسم‌ساز و صفت‌ساز
سوال 3: ---
سوال 4: کلمات متشابه، ساختار خاص عبارات
سوال 5: ساختار خاص عبارات، کلمات متشابه
سال 1395
سوال 1: جمع بستن کلمات
سوال 2: پیشوندها و پسوندهای اسم‌ساز و صفت‌ساز
سوال 3: جمع بستن کلمات
سوال 4: عبارت وصفی
سوال 5: استفاده نابجای کلمات
سال 1394
سوال 1: کلمات نامتناسب با معنای جمله
سوال 2: جمع بستن کلمات، استفاده نابجای کلمات
سوال 3: جمع بستن کلمات، حذف فعل
سوال 4: جمع بستن کلمات، افعال بازدارنده در جملات مرکب
سوال 5: تطابق زمان افعال در جمله
سال 1393
سوال 1: گرته برداری
سوال 2: مرجع ضمیر
سوال 3: گرته برداری
سوال 4: کلمات و ترکیب‌های غلط
سوال 5: کلمات و ترکیب‌های غلط
سال 1392
سوال 1: استفاده نابجای کلمات، حذف فعل
سوال 2: کلمات و ترکیب‌های غلط
سوال 3: صفت مؤنث
سوال 4: گرته برداری
سوال 5: مرجع ضمیر

نمودار بودجه بندی سوالات